Irak Harâb Oldu; Kıyâmet Irak Değil

A. Muhsin Meriç 

 

Resûl-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm’ın mûcizeleri diğer peygamberler gibi mahdut değil; kâinâtın efendisi olduğu için, âlemlere rahmet olarak gönderildiği için, tüm mükevvenâtın yaratılış vesilesi olduğu için, risâleti her asrı ve tüm varlıkları kuşattığı için kendilerine hem her türden mucizeler verilmiş, hem de mucizeler en mükemmel ve en parlak bir sûrette ihsân edilmiş.

  

Efendimizin mucizelerinden bir nevi de ‘ihbâr-ı gayb’ dediğimiz gaybdan haber vermeleridir. ‘Gayb’ denilince, geçmiş, gelecek ve uhrevî âlemler anlaşılır. Halka gizli Hakk’a âşikâr olan her şey gaybdır. Hakk Teâlâ dilerse gabya dâir bazı malumâtı peygamberine bildirir ve bildirmiştir; Efendimiz de bildirilenlerden bazılarını ümmetine haber vermiştir.

 

İhbâr-ı gayb türünden mucizelerin en meşhurları gelecekle ilgili olanlarıdır. Sevgili Efendimiz kendisinden sonra olacak pek çok hâdiseyi haber vermiş, aynen haber verdiği gibi çıkmıştır.

 

Irak’ta cereyan eden müessif hâdiselere işâret eden hadis-i şerifleri Araştırma dergisi Haziran ayında neşretti, bir kısmını biz de burada kaydedelim:

   * “Mehdi’nin beş alâmeti bulunur. Bunlar Süfyânî, Yemânî, semâdan bir sayha, Beyda’da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir.” (Naim bin Hammad) 

 

   * “Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı âleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak.” (Kenzü’l-Ummâl, Kitâbü’l-Kıyâme, Kısmu’l-Efal, c.5, s.45, El-Muttaki)

 

   * “Âhirzamanda Bağdat alevlerle yok edilir.” (Risâletü’l-Hurûcu’l-Mehdî, c.3, s.177, Kayıt 854)

 

   * “ Ebû Nadre (ra) dedi ki; Câbir (ra)’ın yanında idik, şöyle dedi: “Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile), bir dirhem sevk olunmayacak”. Dedik ki: “Bu kimden dolayı olur?”. Dedi ki: “Acemler (Arab’ın gayrısı) bunu men ederler.” Sonra dedi ki: “Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak.” “Bu kimden dolayı olur?” dedik. “Rumlardan dolayı” dedi. (Et-Tâc, Ali Nafıs El-Hüseynî)

 

   * “İnsanların en şerlileri Irak’a saldırmadıkça kıyâmet kopmaz. Ve Irak’taki masum insanlar Şam’a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.” (Kenzü’l-Ummal, Kitâbu’l-Kıyâme, Kısmu’l-Efâl, c.5, s.254, El Muttaki)

 

   * Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: “… Öyle belâ ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse sığınabileceği bir mekân bulamayacaktır. Bu belâlar Şam’ın etrafında dolanacak, Irak’ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ayağını bağlayacaktır. İslâm ümmeti orada belalara karşı bozkırlarda savaşacaklar. Hiçbir kimse, onların hâline acıyıp; vah! vah! bile demeyecek. Onlar belâyı bir taraftan defetmeye çalışırken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır.” (Kenzü’l-Ummal, Kitâbu’l-Kıyâme, Kısmu’l-Efâl, c.5, s.38-39, El Muttaki)

 

   * “Fırat ile Dicle arasında Zevra denen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek, erkekler ise koyun kesilir gibi boğazlanacak.” (Kenzü’l-Ummal, Kitâbu’l-Kıyâme, Kısmu’l-Efâl, c.5, s.38, El Muttaki)

   * “Resûlullah (asm)’ın bildirdiğine göre Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı âilelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyâmete hazırlanın.”  (Feraidü Fevâidü’l-Fikir Fi’l-İmam el-Mehdî el-Muntazar)

 

 

URL: http://www.muhsinmeric.com/haberfer.asp?gb=duyuru&Hno=587

440 total views, 1 views today

Leave a Comment