Irak Müslüman Alimler Heyeti, Sebat ve Fedakarlık Tarihi

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 13. yıldönümüne girmiş bulunmaktayız. İşgal gelip çattığından beri kurtuluş çemberi ile halkı ve Irak’ı ihata etmeyi, işgal projelerinin yıktığı ve yok ettiği şeyleri onarmayı hedefleyen projeye bugün başlanılmıştı.

2003 Nisan ayının 14’ünde Irak’ta İslam Şeriatı âlimlerini ihtiva eden ilmi oluşumun ilk temelleri atıldı. Kavramları, ölçüleri ve İslami kanaatleri taşıyan ve bununla çağdaş vakamızda gelişmeler ve olaylara yönelik hükümler istinbat eden alimlerimiz tarafından… Daha sonra ilmi ve mesleki anlamda birçok yetenekli ve seçkin insanlar bu oluşuma katıldı. Bu katılımlar, Şeyh Dr. Haris Süleyman Ed-Dari (rahimehullah)’ın liderliğini üstlendiği Irak Müslüman Alimler Heyeti yapılanmasını oluşturmayı hedefliyordu. Üstlendiği büyük role ve çalıştığı ve faaliyet gösterdiği mesafelere bakıldığı takdirde çok kısa bir vakitte Irak atmosferinde önemli seviyelere ulaştı.

HEYET, proje eksenli ilk adımlarında İslam Şeriatının değişmez sabitelerine icabet etmeyi hedefleyerek Iraklıların saflarını birleştirmeyi ve beraberlik ilkesi fikriyle yola koyuldu. Ki İslam Şeriatı, tek saf halinde çalışmaya, birr ve takva üzerinde yardımlaşmaya vacip hükmü vermektedir. HEYET üyeleri, istişare ve danışma ilkelerini göz önünde bulundurarak problemleri, ümmetin hayati sorunlarını ümmeti doğru yola sevk edecek ilmi ve ameli yollar kullanılarak tedavi etmeye koyuldu.

İşgal Irak topraklarına girdiğinden beri, elinin, ordusunun ve silahının ulaştığı her şey yıkıma uğradı. Bunun büyümesi, genelinin direniş taraftarı olan Iraklı halk ile işgal projesi arasında büyük bir açıklığın ve siyasi boşluğun zuhur etmesine sevk etti. Böylece HEYET kendisini, büyük bir karşı koymanın karşısında bulduğu gibi işgalci düşmanları def etmek ve genel müesseseleri muhafaza etmek için toprağı, ırzları ve malları savunmakla özetlenebilecek benzeri olaylarda şeriatın alimlere ve ehlul hal vel akd ehliyetine sahip kimselere vacip kıldığı sorumluluk karşısında buldu. Bu çerçevede HEYET, şuana kadar devam eden büyük başarılar elde etti. Ki bu başarılar büyük bir şan olarak kabul edilirken eşsiz çabası sayesinde gerçekleşti.

Önce şer’i sonra milli sabiteleri dikkate alarak çalışmaya başlayan Irak Müslüman Alimler Heyeti, birçok alanda faaliyet göstermeye başladı. Bunların başında; işgal baskısı altında Irak atmosferinin karışmasına neden siyasi problemlere ve onlardan peyda olan projelere ihtimam göstermek gelmektedir. Özellikle siyasi faaliyetler zikredilebilir. Sonra yardımlaşabileceği uygun görülen ilgili taraflarla yardımlaşılmaya başlandı. Bunun amacı etkili bir tedavi ve uygun bir ıslahı sağlamaktı. Sonra sebat ettiği ve bu yolda işgalciler ve siyasi ortakları tarafından düzenlenen saldırılara tahammül ettiği projesini takdim etti. Aynı zamanda rableri ile sabrederek ve itaat ederek buluşan şehit âlimlerinden bir grup yıldızı takdim etti.

HEYET bütün ağırlığıyla direniş projesinin yanında yer aldı. Ta ilk gününden hakkıyla direniş gösterilmesine çağrıda bulundu. Bunu şer’i ve kanuni olarak vacip kabul etti. Iraklıların vatanlarını savunmalarını ve işgalcilerin gasp ettiği zenginliklerini korumaya çalışmalarını en doğal hakları olarak savundu. Ayrıca işgal projelerinin bölmeye ve parçalamaya çalıştığı ülke bütünlüğünü korumak için çabalarını en doğal hakları olduğunu dile getirdi. Düşmanları ile olan mücadelelerinde ve direnişlerinde HEYET, Iraklıların haklarına destek çıktı. Lisanı hali ile ve sözleriyle bu çağrıları haykırmadan yorulmadı ve usanmadı. Birçok şahitle HEYET, bu duruşunu belirtti. 2004 yılında vuku bulan 1. Felluce savaşı sırasında hutbe irad eden Şeyh Haris Süleyman Ed-Dari (rahimehullah)’ın açıklamaları umulur ki direniş hakkında HEYET’in derin imanına ve cihat projesini benimsemesine en hayırlı delildir. Bunun yanı sıra Genel Sekreterlik tarafından bu minvalde yayınlanan birçok açıklama bulunduğu gibi HEYET’in bu yolda nizami çalışmaları ve çabaları ortadadır.

Aynı şekilde HEYET, siyasi arenada gösterdiği faaliyetten daha az olmayacak şekilde hayatın muhtelif alanlarında faaliyet göstermiştir. İnsani yardım, sağlık ve kültür alanlarında önemli hizmetler vermiştir. Irak’ın büyük şehirlerinde 20’den fazla şubesi bulunduğu gibi bu şubelerin hepsi HEYET’in üstlendiği alanlarda insanlara hizmet sunmakta ve diğer alanlarda insanların işlerine önem vermektedir.

Milli proje ekseninde Irak Müslüman Alimler Heyeti, bütün Iraklılarla, Arap ve bölgesel çevrelerle iletişim kurmakta hırslı davranmıştır. Kültür ve Basın Birimi, bu alanda öncü olarak zikredilebilir. El-Basair gazetesi, işgale ve projelerine karşı haykıran ve açık bir şekilde eleştiri yönelten minberdi. İşgale karşı direnişi destekler ve bütün Iraklıların maslahatlarını göz önünde bulundururdu. Sayfalarını bütün herkese açtı ve milli hitabın galibiyeti üzere ikame edilmiş özel bir metot izledi. İşgale karşı projenin temelini ve işgal projelerine karşı direnişi şekillendiren Iraklıların 4 temel sabitesini vurgulamada hırslı davrandı. Bunlar; Irak’ın özgürleştirilmesi, birliğinin, İslam ve Arap kimliğinin, zenginliklerinin ve güçlerinin korunması…

Irak Müslüman Alimler Heyeti, hala haykırmaya devam ettiği ve gereklerini yerine getirmek noktasında tavizsiz davrandığı 5 LA’sı ile ünlendi. Bunlar; “İşgale hayır, siyasi faaliyetlere hayır, mezhepçiliğe hayır, anayasaya hayır, ülkenin bölünmesine hayır.” HEYET’in eski Genel Sekreteri Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) bunu dile getirdiğinden beri, HEYET’in projesinin manasına ve hedeflerini yerine getirmesi için kullandığı yollara delalet eden alametler mesabesine yükseldi.

HEYET kurulduğu ilk günden bu yana bütün meşru araçları kullanarak işgalin bitmesi için çalıştı. Ümmetin içinde yaşadığı acı vakiaya teslim olunmaması noktasında insanları bilinçlendirmeye çabaladı. Irak’tan tarihi Arap kimliğini ve İslam kültürünü sökmeyi arzulayan bütün kuvvetlerin karşısında sert bir şekilde durmuştur. Birliğine ve topraklarında bağımsızlığına hırslı olduğu gibi bütün oluşumlar ve gruplar arasında güvenli bir şekilde yaşamı savunmuştur. Ülkenin zenginliğini ve gücünü korumaya teşvik etmiştir. Kendisi için bazı hedefler koyup onları gerçekleştirmek için çalışmıştır. Bunlar; kardeşlik kurallarını kökleştirmek, Müslümanlar arasında dayanışma, aralarında meydana gelen ihtilafları ve gruplaşmayı izole etmek için çalışma, safları birleştirme ve onların tamamını bir araya toplama, işlerini düzenleme, Iraklı halkın arasında hoşgörü ve anlayışlı olma ruhunu yayma, onların dini ve ırki aidiyetlerini hoşgörü ile karşılama ve onların birliğini parçalayan herşeyden uzak durma…

Irak Müslüman Alimler Heyeti, şer’i ilmin ve İslam kültürünün yayılması için çabalamış ve seviyesinin artması için çalışmıştır. İmkan dahilinde olan bütün araçları kullanarak İslam ümmetinin mirasını diriltmeye çalışmıştır. İslam bilinci ve genel terbiye ekseninde kadına değer vermiş ve tabiatına uygun şekilde topluma hizmet etmesi için ona fırsat vermiştir.

Aynı şekilde HEYET, insan haklarına ihtimam göstermekte, İslam Şeriatının ikrar ettiği şeylere ve uluslararası kanunlara muvafakat ederek onların haklarını müdafaa etmektedir. Irak’ta yaşayan gayri müslim vatandaşlar için disiplinli şer’i duruşlarını izhar etmede gayretli davranmaktadır. Eman ve anlaşma ahitlerine devam ettikleri sürece tarihi hakları hasebiyle HEYET onlara bakmaktadır. Tıpkı daha önce babalarına olduğu gibi. Haklarını korumak ve bir güçleri yettiği oranda onların üzerlerinden zulmü kaldırmak için çalışmaktadır.

Bütün bunların gölgesinde Irak Müslüman Alimler Heyeti, Irak’ı ve bölgeyi kurtarmak, Irak toplumunun güvenliği için ve değerlerini, tarihini ve asaletini korumak için hakiki bir yol oluşturmak adına Kapsamlı Irak girişiminde bulunmuştur. Aynı zamanda bu Irak’ı çevresinden ve ümmetten azl etmeye çalışan işgalci projelerin hezimete uğramasını sağlamak için önemli bir adım olacaktır.

 

 

HEYET Net

 

 

606 total views, 1 views today

Leave a Comment