Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Düzenlediği “Şeriatın Maksatları” Toplantısı Sona Erdi

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi’nin, Kültür ve Basın Birimi ve İdari Birimi ile yardımlaşarak düzenlediği ve Mağrip, Mısır, Ürdün, Sudan, Türkiye ve Irak’tan birçok akademisyen ve araştırmacının katılımıyla iki gün sürdüğü “Modern ve Çağdaş Çalışmalarda İşletmek ve İhmal Etmek Arasında Şeriatın Maksatları” adını taşıyan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ikinci ilmi toplantısının etkinlikleri Pazar günü son buldu.

Söz konusu toplantının ikinci gününde bazı araştırmaların takdim edildiği iki oturuma tanık olundu. Araştırmaların en dikkat çekeni ise Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari tarafından sunulan ve “Çağdaş ve Modern Çalışmalarda Necmuddin Et Tufi’nin Maslahat ve Makasıt Konularına Bakışının Tahkiki” adını taşıyan araştırma oldu. Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed Dari, araştırmasında Necmuddin Et Tufi’nin çabalarını, başta maslahatla ilişkisi olan konular olmak üzere Makasıt’a etkisini, tahkik yollarını inceledi.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari araştırmasında Et Tufi (rahimehullah)’ın ikrar ettiği bazı nasları şerh ettikten sonra çağdaş araştırmacılarının tahkik etmeden naklettiği “Maslahat nassa takdim edilir.” ifadesini açıkladı. Bu ifadeden maksadın şu olduğunu belirtti: “Deliller arasında cem etme imkanı olmadığında ve bir tenakuz meydana geldiğinde muamelatta ve başka yerlerde nassın tahsis edilmesi ve zanni ve delalet naslarıyla açıklanmasıdır.”

Toplantının ikinci gününde Allame Şeyh Dr. Abdulmelik Es Sadi de ağırlandı. Makasıt’ın önemine dair konuşma yapan Şeyh Es Sadi, İslam şeriatının amaçlarının açıklanmasındaki rolüne, maslahat ve mefsedet ile ilişkilerine değindi.

Allame Şeyh Dr. Abdulmelik Es Sadi’ye saygı ve ilim ve davet alanlarında gösterdiği gayretleri takdir amaçlı Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, başta şer’i ilim olmak üzere birçok alanda yaptığı çalışmaları ve verdiği emekleri dikkate alarak Allame Şeyh Dr. Abdulmelik Es Sadi’ye büyük bir ihtiram gösteren toplantı katılımcıların huzurunda toplantı plaketi takdim etti.

Uluslararası Vasatiye Forumu’nun Fas temsilcisi Dr. Ahmet Kafi tarafından yönetilen toplantının birinci oturumunda Fas Tetuan’daki Abdulmelik Es Sadi Üniversitesinde İslam Fikri ve Makasıt hocası olan Dr. Hasan Şehit’in “Çağdaş Makasıt Dersi, Problemleri ve Afetleri” adını taşıyan araştırması, Dr. İmad El Ceburi tarafından sunuldu. Dr. İmad El Ceburi, Dr. Hasan Şehit’in şu sözlerini nakletti: “Günümüz makasıt ve tecdidi ile bir bakış açısı, genel ve kapsamlı bir insani maslahat fıkhını gerekli kılıyor. Fıkhi içtihat müessesesini kapsayan medeni yolun haritasını çiziyor.

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen ikinci ilmi toplantının ikinci gününün birinci oturumunda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Şura Meclisi Üyesi Şeyh Hişam bin Abdulkerim El Bedrani de, “Şeriat’ın Maksatlarınna Bakış Yönteminin Yeni Tahrifi” adını taşıyan araştırmasını sundu. Şeyh Hişam bin Abdulkerim El Bedrani şunları ifade etti: “Bireyleri üretken fikirle dirilmeyen ümmet, helak olmuş bir ümmettir veya helake yaklaşmıştır. Bu nedenle İmam Şatibi ve Tahir bin Aşur, nazari tecdit yolu için gayrete devam etmişler, selim akla dahil olan fikri donuklukları hareketlendirmişlerdir.”

Yine toplantının birinci oturumunda Şarika Üniversitesi hocalarından Dr. Ömer Abduabbas El Cemili’nin “Genel Seriatın Maksatlarının Tecdit Edilmesi ve Kuralları ve Önerileri” adlı araştırması, Dr. Ömer En Nekib tarafından okundu. Dr. Ömer Abduabbas El Cemili araştırmasında şunlara dikkat çekiyordu: “İslam Şeriatı, her zaman ve mekanda insanlara yardım sağlamayı hedeflemektedir, ona bağlanmak ve tatbik etmek şartıyla. Çağdaş dünyada Müslümanların boğuştuğu fikri ve yöntemsel problemleri idrak etme olanağı sağlamak Şeriatın Maksatlarının amaçlarındandır.

Bu bağlamda Bağdat’taki İmam Azam Fakültesinde hocalık yapan Dr. Ömer Hüseyin Gazi sunduğu “Aşırılıklar Arasında Makasıt İçtihadı ve Çağdaş Uygulamaları” adlı araştırmasında şunları ifade etti. “Nasların illetlerini ve maksatlarını ihmal etmekle birlikte nasların sadece zahiri yönüne tutunan aşırı yöntem ile nasların zahiri yönünü ihmal edip sadece illetine tutunan aşırı yöntem, insanların anlaması ve karışıklığı def etmesi için faydalı bir çözümü gerekli kılmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen ilmi toplantının ikinci ve son oturumu Arapça Tarihi Doha Sözlüğünün Dil Uzmanı Dr. Ahmet Kesar tarafından yönetildi. Bazı araştırmacıların araştırmalarıyla katıldığı ikinci oturumun başında Bağdat’taki İmam Azam Fakültesi hocalarından Dr. Ömer Abduabbas El Cemili “Makasıt İlminde Iraklı Araştırmacıların Çalışmaları- Ortak Çalışma” adlı araştırmasında şunları söyledi. “Irak’ta Şer’i Üniversitelerin Şeriatın Maksatları alanını ihmal etmeleri, Iraklı araştırmacıların bu bilim dalıyla ilişkilerinin kopmasına neden olmuş, Makasıt’a dikkate alarak çağın gelişmelerini inceleme dikkatini kaybetmelerine sebebiyet vermiştir.”

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Şura Meclisi üyesi Dr. Casim Eş Şemri, “Makasıt ve Siyaseti Şer’iyye, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Görüşü” adlı araştırmasında şunları ifade etti: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, işgal sonucu ülkenin başına gelen durumdan ülkeyi kurtarmak noktasında katkı sağlayacağına inandığı görüşünde Siyaseti Şer’iyye bağlamında Şeriatın Maksatlarını tatbik etmek için gayret göstermektedir.” Bunun yanı sıra Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Şura Meclisi Üyesi Dr. Mahmud Mehdi El Hayali, “Irak’ta Modern ve Çağdaş Makasıt Çalışmaları” adını taşıyan araştırmasında şu ifadeleri kullandı: “Iraklı alimlerin ve ilim talebelerin Şeriatın Maksatları alanına gösterdikleri ihtimam, şer’i bilimler arasında yer alan bu değerli bilim dalına yönelik önemli bir vefa göstergesidir. Özellikle son dönemlerde gösterilen ilgi bunu göstermektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen ikinci ilmi toplantının ikinci gününün ikinci oturumunda aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Siyasi Birimi temsilcilerinden Dr. Samir Halid El Alvani, sunduğu “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ordu ve Polis Kurumlarına İlişkin Açıklamalarında Makasıt Okumaları” araştırmasında şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ordu ve polis kurumlarına ilişkin açıklamalarındaki görüşünde Makasıt araştırması, bu bağlamda kendisine nispet edilen yalan ve iftiraları, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin vesikalarındaki deliller ve argümanlarla çürütmeyi hedeflemektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi’nin, Kültür ve Basın Birimi ve İdari Birimi ile yardımlaşarak düzenlediği ve Mağrip, Mısır, Ürdün, Sudan, Türkiye ve Irak’tan birçok akademisyen ve araştırmacının katılımıyla iki gün sürdüğü “Modern ve Çağdaş Çalışmalarda İşletmek ve İhmal Etmek Arasında Şeriatın Maksatları” adını taşıyan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ikinci ilmi toplantısının sonunda toplantı misafirleri ve katılımcıları tarafından bazı eklemeler ve katkılar sunuldu. Bu eklemelerden en dikkat çekeni ise Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik Üyesi ve önceki resmi sözcüsü Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi’di. Şunları dile getirdi: “Şeriatın Maksatları, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin olaylara karşı tutumunda ve olaylara ilişkin yaptığı açıklamalarda sık sık tatbik edilmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen toplantının ilmi komitesi sunulan araştırmalarda bazı önerileri şu şekilde maddeledi:

1- Irak’ta Makasıt’ın anlamlar dizisini ortaya çıkartacak derin çalışma ve çalışmalara fazlasıyla ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir. Ki, tabiatı, yönelimleri, seviyeleri ve ilmi harekete sunacağı boyutları, şer’i kurallar çerçevesinde icat ve keşfe yükselme yolları bilinebilsin.

2- Peygamberin Sünnetini derleyen kaynak eserler üzerinde Makasıt çalışmaları yapılmalıdır. Buhari’nin Sahih eserinde Şeriatın Maksatları gibi veya Müslim’in veya diğer hadis kitaplarında yapılacak çalışmalar gibi.

3- İslam medeniyeti ve İslami bilimler alanında Makasıt çalışmalarına ihtimam gösterilmesine çağrı yapılması.

4- Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri tarafından Makasıt bilimini bünyesinde taşıyan araştırmaları tamamlayacak ilmi adımlar atılması. Bu bağlamda söz konusu adımlar, ilmi cevaplara ihtiyaç duyulan büyük sorunları ve medeni problemleri gözlemleyecek. Araştırmacılar söz konusu konuları araştırdıktan sonra bir çözüm önerisi sunma imkanı sağlayacak.

5- Makasıt bilimine önem veren merkezlerin ve müesseselerin güçlendirilmesi ve Irak’ta benzer araştırma merkezlerinin kurulması için çalışılması, devletin müesseselerini Şeriatın maksatlarıyla birbirine bağlayan hukuki çalışmalara ve işlemlere önem gösterilmesi.

6- Makasıt noktasında araştırmaları geliştirmek amacıyla bu alanda ilmi kursların ve dergilerin kurulması, bu amaçları gerçekleştirecek sitelerin kurulması, ilmi ihtimamı ve araştırma duygusunu tetikleyecek aktif bir hareketin oluşturulması.

7- Şeriatın Maksatları alanında araştırmalara önem verecek uluslararası toplantıların ve sempozyumların yoğunlaştırılması.

8- İslam okullarında ve fakültelerinde çalışanların ve yetkililerin Makasıt çalışmalarına ihtimam göstermeye ve çağdaş İslami fikir sahasında etki sağlaması için çalışmaya teşvik edilmesi.

9- Yasama alanlarında daha önce araştırma konusu olmamış Şeriatın Maksatları çalışmalarının genişletilmesi.

10- Şeriatın Maksatları’na dayanan İslam tarihindeki yasama tecrübelerinin gözden geçirilmesi ve uygun ilmi bir yolla sunulmasının dakik istinbatlarda bulunabilmek için zaruri oluşu.

11- Makasıt ile meşgul olanlara, Arap dili ve nahiv, sarf, belagat ve delalet gibi ilimleri gözetmesini tavsiye etmek. Makasıt araştırmasında bunun önemli bir şart olduğunu ifade etmek.

12- Aralarında bulunan ilmi bağlantılar nedeniyle Arap dili bilimleri ve çağdaş dil bilimleri ile Şeriatın Maksatları Bilimi arasında araştırma yapılmasına çağrı yapmak.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen toplantının bitiminde Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, yaptıkları çalışmalardan ve gösterdikleri gayretlerden dolayı araştırmacılara ve katılımcılara HEYET’in plaketini takdim etti.

588 total views, 1 views today