İlim Birimi “İslam Şeriatı ve Medeni Hukukta Mülkiyet Hakları” Adlı Seminer Düzenledi

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, “İslam Şeriatında ve Çağdaş Medeni Kanunlarda Mülkiyet Hakları” adını taşıyan bir seminer düzenledi. Düzenlenen söz konusu seminer aracılığıyla son zamanlarda Irak’ta tanık olunan konuyla ilişkili meseleler tartışıldı.

Seminerde iki mesele ele alındı. Birinci araştırma Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Şura Meclisi üyelerinden Dr. İmad El Cuburi tarafından sunuldu. Dr. İmad El Cuburi’nin araştırması, bu bağlamda delil olarak dayanılan İslam fıkhında, ana kaidelerde mülkiyet haklarının asıllarını açıklamaya yoğunlaştı. Dr. İmad El Cuburi şeriatın mükellef kıldığı, hakkında hükümler verdiği ve bu hükümlerden geri durduğu zaman cezalarla tehdit ettiği insan haklarına ilişkin bazı kavramları ve ıstılahları açıkladı.

Dr. İmad El Cuburi konu hakkında çeşitli İslam mezheplerine mensup alimlerin sözlerini açıkladıktan sonra söz konusu hakların korunmasına, yasaklılığına ve şer’i bir mazaret olmaksızın ihlal edildiği zaman bundan doğacak tehlikelere delalet eden nasları delil olarak sundu. Dr. İmad El Cuburi sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam tarihi, İslam’ın ve ahkamının çeşitlilik ve farklılığına rağmen bireylerin ve toplumların haklarını koruma noktasında örneklerle doludur.

Dr. İmad El Cuburi tarafından sunulan araştırma, İslam şeriatının gözünde insan hakları konusuna ilişkin bazı hüküm ve kararları, çeşitli mülkiyet türleri noktasında bireyin sahip olduklarının muhafaza edilmesinin önemini, bu hakların adaletsizce saldırılara, müsadereye, gasp edilmeye maruz kaldığı zaman savunulması gerektiğini, bu hakkın korunmasında ve aşırıya kaçınılmasından sakınılmasında İslam şeriatının ve şeriatı yerine getirenlerin rolünü ele aldı.

İlim Birimi tarafından düzenlenen seminerin ikinci araştırması ise Iraklı siyasi analist Dr. Nazzar Es Samarai tarafından sunuldu. Söz konusu araştırma çağdaş medeni hukukunda mülkiyetin hakikatini ele aldı. Dr. Nazzar Es Samarai araştırmasının başında mülk sahibi olmanın, insanda yerleşik bir eğilim olduğuna dikkat çektikten sonra bu konuya işaret eden nasları delil olarak getirdi.

İnsan nazarında mülkiyet hakkının asılları çerçevesinde Dr. Nazzar Es Samarai, muteber kanunlar uyumlu olarak mülkiyetin bir yönden diğer bir yöne nakledilmesinin kurallarını, şartlarını ve sebeplerini açıkladı. Dr. Nazzar Es Samarai sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda ana rükün karşılıklı rızadır. Bu karşılıklı rıza olmaksızın bu naklin meşruluğundan bahsetmek imkansızdır. Konu tamamıyla, önemlilik noktasında büyük bir payı barındırmaktadır, bilhassa tıpkı şuanda Irak’ta olduğu gibi olayların meşru olmayan esaslar üzerine bina edilmesi gölgesinde…

. Dr. Nazzar Es Samarai sözlerini şöyle sürdürdü: “2003 yılında Amerika’nın Irak’ı işgal etmesiyle yaşananlar hukuki bir esasa dayanmamaktadır. Bunlar ancak iktidardakiler çeşitli nedenlerle uyguladığı bir dizi intikam içeren işlemlerdir. Bu işlemler arasında mülkiyetlerin müsadere edilmesi ve haksız bir şekilde insanların haklarında tasarrufta bulunması da bulunmaktadır.

Dr. Nazzar Es Samarai’nin araştırması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde mülkiyet hakkına, ardından ilkelerini öngören ve 1925 yılında ilk olarak yazılan ilk anayasadan itibaren, daha sonra bunu takip eden 1959, 1964, 1968, 1970 anayasalarından itibaren korunmasını gerekli kılan Irak anayasalar tarihine de değindi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz 10 yıl içinde medeni hukuk kapsamında ikrar edilen, mülkiyet hakkını içeren, genel maslahatla ve faydanın herkes için hasıl olmasıyla ilişkili şartlara ve kurallara da değindi Dr. Nazzar Es Samarai.

Daha sonra Dr. Nazzar Es Samarai 2003 yılından itibaren birbirini takip eden işgalci hükümetlerin Iraklılar hakkında işlediği cinayetleri, suçları, siyasi ve diğer nedenlerle insanlardan mülkiyetlerinin alınmasını açıklayarak semineri sonlandırdı. Bu hukuksuzluğa uğrayan kişilerin bu tür işlemlere maruz kalmasının, sırf hükümetin hedef aldığı kişilerle ikinci veya üçüncü dereceden yakınları olması nedeniyle olduğuna dikkat çekildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen ve ilim talebelerinin, akademisyenlerin, hukukçuların, siyasi aktivistlerin, basın organlarının, aşiret liderlerinin ve Ürdün’de yaşayan Iraklı vatandaşların katıldığı seminerde, seminerin bitiminde bazı sorulan sorulara semineri verenler tarafından detaylı bir şekilde cevaplar verildi.

298 total views, 1 views today