Irak Müslüman Alimler Heyeti Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Dr. Kahtan Ed Duri’yi Ağırladı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada Ramazan sezonu etkinlikleri kapsamında Dr. Kahtan Ed Duri’yi ağırladı. Dr. Kahtan Ed Duri, kaleme aldığı “Şer’i Nassın Tevili” adlı kitabı hakkında bir seminer verdi.

Dr. Kahtan Ed Duri kitabının birinci bölümünden başlayarak tevilin lügat ve terimsel tanımlarını verdikten sonra delalet yönlerini ele aldı. Ardından tefsir kitaplarından ve sözlüklerden en önemli kitapları ve tasnifleri zikretti. Bu bağlamda tevil kelimesinin kökünü ve onun hakkında kullanılan manaları, ona işaret eden delaletleri genişçe açıkladı. Bu boktada ilim adamlarının sözlerini nakletti.

Kitabın ikinci bölümüne geçen Dr. Kahtan Ed Duri usulü din (Allah azze ve celle’nin haberi sıfatlarında benzerliği çağrıştıran naslar) hakkında gelen nasların tevili, Kuranı Kerim’in ayetlerine ve bu sıfatlar hakkında varit olan nebevi sünnet naslarına ilişkin olan şeyler hakkında konuştu. Seminerde nasların bu çeşidi karşısında duran önemli ekollere değinildi. Bunların, Selefi Salihinin ve Müslümanların genelinin tercih ettiği tevakkuf ekolü, teşbih ekolü ve tevil ekolü olduğuna vurgu yaptı. Her ekolün yönelimini açıklayacak şekilde sözleri ve nakilleri aktaran Dr. Kahtan Ed Duri her ekolün sahip olduğu özellikleri detaylı bir şekilde açıkladı.

Dr. Kahtan Ed Duri kitabının üçüncü bölümünde, tevil ve teşbihi ayetleri delalet ettiği anlamlardan kaydırmak için bir araç olarak kullanan bozuk akait sahiplerine reddiyeleri, cevapları ele aldı. Kuran ayetlerini doğru olmayan bir vecih üzerine tefsir edip, bunları şüphe ve tecsim üzerine ikame eden fırkaların en önemlilerini ele aldı. Bunlara cevap verirken Kuran ayetlerini delil olarak getirdi ve Ehli Sünnet nazarındaki doğru tefsiri açıkladı. Bu konuda çeşitli deliller ve örnekler getiren Dr. Kahtan Ed Duri bu fırkalara karşı alimlerin tutumunu, onlara reddiyeler yazarak akaitlerinin/inançlarının bozukluğunu ortaya çıkartmakta kararlı oluşlarını açıkladı.

İlim Birimi tarafından ağırlanan Dr. Kahtan Ed Duri, Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin ikamet ettiği binada verdiği semineri şu sözleriyle sonlandırdı: “İslam inancına darbe indirmeyi, onun maksatlarını bulandırmayı, insanların nefislerinde şüpheler oluşturmayı hedefleyen sapkın fırkalar, bu dinin hakikatleri karşısında, ihlaslı alimlerin savunduğu ve izhar etmek için çaba sarf ettikleri ve engellerine mani oldukları sabiteler karşısında asla sağlam duramaz.

301 total views, 1 views today