Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İstanbul’da Düzenlendiği Toplantı Sona Erdi

Heyet.net/İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Uluslararası Vasatiye Forumu ile yardımlaşarak İstanbul’da düzenlediği ve İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden birçok alimin ve araştırmacının katıldığı “Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adını taşıyan toplantının etkinlikleri Salı günü sona erdi. Katılan alimlerin ve araştırmacıların imzaladığı ve çeşitli tavsiye ve önerileri içeren bir sonuç bildirgesi toplantı sonunda yayınlandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Uluslararası Vasatiye Forumu ile yardımlaşarak İstanbul’da düzenlediği iki gün sürecek olan toplantı, 2 Temmuz 2018 Pazartesi sabahı başlamış ve iki oturumda araştırmacılar Şeriatın Maksatları ve nasları anlama ve uygulama ile ilişkisi konusunu içeren araştırmalarını sunmuştu.

Suriye’den Dr. Ahmet Ta’ma’nın başkanlığını yaptığı toplantının ikinci gününde bu türden ilmi toplantıların öneminden konuşularak bunların insanların ihtiyaçlarına bir cevap teşkil ettiği ve vakanın taleplerine bunlarla ayak uydurulduğu ifade edildi. Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Basın Birimi sorumlusu Dr. Abdulhamit El Ani, “Peygamberimizin Sünnetinde Şeriatın Maksatları” adlı araştırmasını sunarak nasları Şeriatın Maksatları bağlamında anlamanın kaçınılmazlığına, zahiri dikkate alırken aşırıya kaçmaksızın bir denge oluşturulmasına, illetlerin ve maksatların ihmal edilmemesi gerektiğine, kendisinde işgal olmayan nasların zahirine şeriatın maksatlarını tatbik ederken aşırıya kaçılmaması gerektiğine değindi.

Dr. Abdulhamit El Ani, daha önce usuli meseleleri tahkik eden usul alimler ile beraber hadis alimlerinin gayretlerinin olgunlaştırdığı, cüzi ahkamlarla beraber maksatları istinbat etmek için nasları araştıran fakihlerle birlikte makasıt ilmine uygun olan şeyi oturtan kurucu çalışma düzenine çağrı yaptı.

Öte yandan daha önce Katar Üniversitesinde Uluslararası Hukuk hocalığı yapan Dr. Muhammed Hüsam El Hafız, toplantının üçüncü oturumuna araştırmasıyla katıldı. Söz konusu araştırmasında Dr. Muhammed Hüsam El Hafız İslam ümmetinde bilincin oluşturulmasının ve İslam nizamından alınan sağlam projelerin netleştirilmesinin ve bunların hayatta pratiğe dökülmesinin öneminden bahsetti. Yine Ürdün’den Dr. Salim Felahat, “Şeriatın Maksatları ve Siyasal İslam Çalışmalarının Yenilenmesinde Etkisi” adlı araştırmasında şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 50 yıldan beri siyasi tecrübe, ümmetin içine düştüğü açmazdan çıkması için birçok konumun tekrardan gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu da hayatın bütün meselelerini içine alan şer’i naslara dayanmakla mümkündür.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen ve “Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adını taşıyan toplantının dördüncü oturumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Murteza Bedir tarafından yönetildi. Dördüncü oturumda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, “Mefhumu, Bölümleri ve Modern Araştırma Yönleri Işığında Şeriatın Siyasi Maksatları” adını taşıyan araştırmasını sundu. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari şu açıklamalarda bulundu: “Şeriatın Maksatları ve Siyaseti Şer’iyye ilmi bilgi, fikir, yasama gibi alanlarında İslami değerler manzumesinin tek tasavvurunu inşa etmek için beraber hareket etmektedir. Maksatlara nispetle bir ölçü aracı olmasında müttefiktirler.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Maksatlar, yasama için genel kaideleri gözetler ve kurallar için kendi sağlam ahenginden geçirir. Bu, bunların hasredilmesinde, cem edilmesinde, men edilmesinde, ayrıştırılmasında, kabul edilmesinde veya reddedilmesinde gerçekleşir. Pratik vakası yönünden hakikati bu şekilde olsa da lafzi yönünü aşarak bunun kaidelerin kaidesi olarak vasıflamamız mümkündür. Anın ihtiyacına uygun olmayan ve asıl olmayan kavramlardan faydalanmakla makasıt boyutlarından geri durulması sebebiyle siyaseti şer’iyye konusunda modern araştırma yöntemlerinden birçok kaynak mevcuttur . Özellikle şuanda birçok ülkenin sıkıntısını çektiği işgal vakası gibi muayyen bir vakadan kurtulma gayesi bağlamında…

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin araştırmasının dikkat çektiği söz konusu kaynakların en göze çarpanlarının kapsamlılık niteliğinin ve hükümleri ve nitelikleri genelleme zayıflığı, karşılaştırmalı çalışma yönteminin şartlarına riayet edilmemesi, siyasal İslam nizamı esaslarıyla araçlarının karıştırılması, siyaseti şer’iyye ıstılahlarının ihlal edilmesi, ictihat asıllarının ve istinbat yollarının ihlal edilmesi, zaman, mekan ve hal koşullarının dikkate alınmaması olduğu Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari tarafından ifade edildi.

Toplantının dördüncü oturumunda aynı şekilde Cezayir’den Dr. Abdulhak Meyhi, “Şatibi ve Şeriatın Maksatları Fıkhındaki Etkisi” adlı araştırmasını sundu. Dr. Abdulhak Meyhi araştırmasını sunarken şunlara dikkat çekti: “Makasıt boyutunun büyük bir tesiri vardır. Bu alanı hedefleyen ilmi çalışmaların devam etmesi dikkat çekicidir.” Öte yandan Lübnan’da Beramic Tenmiye Hadariye okulunun müdürü Dr. Abdulhalim Zeydan, sunduğu araştırmasında makasıt kaidelerin sadece mürekkepte kalmayıp uygulanabilirliğinin öneminden bahsetti.

Son oturumda “Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adını taşıyan toplantının konukları, ikinci günde sunulan araştırmalara yönelik bazı eklemler ve yorumlarda bulunarak Şeriatın maksatları ve uygulanabilir araçlarına ilişkin yeni araştırma konularına ve fikirlere kapı araladı.

Söz konusu toplantı sonunda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, kapanış konuşması yaparak Uluslararası Vasatiye Forumu’nu Irak Müslüman Alimler Heyeti’yle yardımlaşmasından dolayı takdir etti.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed Dari şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti siyasi olarak faaliyet gösteren ilmi ve şer’i bir cihettir. Görüş birliği sağlamaya katkı sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. İslam ümmetinin meselelerine ve vakasına önem göstermektedir. Bunun sabitelerini korumak için çalışmakta ve muzaffer bulması için gayret göstermektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin itidali, İslam’ın sahih kavramlarına dayanmaktadır. Şeriatın Maksatları onun itidaline delalet etmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışmaları, siyaseti, yöntemi, İslam alimlerinin ve tecdit ve salah imamlarının ittifak ettikleri şey üzerine mebnidir.

Öte yandan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari Irak hükümeti desteğiyle Bağdat’ta düzenlenen itidal toplantısına da değindi. Bunun Amerika ve İran işgallerinin yıkımı altında ve mezhepçi hükümetin gölgesinde tamamlandığına dikkat çekerek istibdat politikaları ekseninde düzenlendiğine vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, bütün Müslümanlara seslenerek ihtilaflara son vermeye, barışçıl adımlar atmak için muhasebe yapmaya davet etti. “Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adını taşıyan toplantının ilk adım olduğuna dikkat çekerek bunu tecdit ve ıslah alanında başka adımların da izleyeceğini ifade etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Uluslararası Vasatiye Forumu ile yardımlaşarak düzenlediği “Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adlı toplantıda alınan kararlar

02-03 Temmuz 2018 18-19 Şevval 1439

Çağdaş İslam hayatında toplantının faaliyetinin genişlemesine kefil bir dizi tavsiye üzerinde toplantı katılımcıları muvafakat etmiştir. Söz konusu tavsiyeler aşağıdaki gibidir;

  1. İslami bilinçten alınmış makasıt fıkhı fikri, siyasi, sosyal ve iktisadi gibi çeşitli alanlarda olmalıdır.
  2. Çağdaş İslami içtihatta Şeriatın maksatları ana unsur olmalıdır.
  3. Uluslararası ilişkileri ve insani değerleri kapsayacak şekilde makasıt dairesi genişletilmelidir.
  4. Makasıt fıkhının çeşitli boyutlarında dünyanın çeşitli bölgelerindeki üniversitelerde ve hakeza batı üniversitelerinde merciler tahsis edilmelidir.
  5. İslam’ın makasıt görüşünün tekvini boyutunun tamamlanması için çalışılmalıdır. Şöyle ki, bütün milletler bundan faydalanmalıdır. Bunun amacı ise İslam mesajının en büyük maksatı olan -sadece İslam ehline yönelik değil- bütün insanlara rahmet olmasıdır.
  6. Makasıt fıkhı veya dersi üniversite dersi olarak kabul edilmeli, makasıt mantığından nazar yöntemi ifade edilmelidir.
  7. Makasıt görüşünün, geniş İslami Felsefe tasavvuru çerçevesine dahil edilmelidir.
  8. Makasıt fıkhında tecdit kapısı açılmalı ve hakkında araştırma yolları genişletilmelidir.
  9. İslam Şeriatı Maksatları hakkında fikri bir dergi yayınlanmalıdır.

310 total views, 1 views today