İlim Birimi Kış Sezonu İlmi Dersler Programında Dr. İbrahim Hassan’ı Konuk Etti

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, bazı ilim talebelerinin ve araştırmacılarının katılımıyla ilmi derslerin ve seminerlerin düzenlendiği HEYET’in kış sezonu ilmi dersler programı kapsamında Şeyh Dr. İbrahim Hassan’ı konuk olarak ağırladı.

Bu bağlamda Şeyh Dr. İbrahim Hassan “Tefsirde Garibu’l Kuran’ın Etkisi” adlı bir ders vererek Garibu’l Kuran terminolojisini ele aldı, geldiği manaya ve delalet yönlerine ışık tuttu. Öte yandan bu alanda telif edilen en önemli kitapları, bu alanda uzmanlaşan, bu ilmi, içerikleri ve müfredatları hakkında araştırma yapmakla ün kazanan en önemli alimleri detaylı bir şekilde anlattı. Şeyh Dr. İbrahim Hassan özellikle Ebu Ubeyde El-Basri (h.210) ve “Mecazu’l Kuran” adlı kitabını, İbn Kuteybe Ed-Dineveri (h.276) ve “Garibu’l Kuran” adlı kitabını, Ebu Bekir Es-Sicistani (h.330) ve “Nüzhetu’l Kulub” adlı kitabını detaylı bir şekilde anlattıktan sonra diğer dil alimlerine ve tefsir alimlerine değindi.

Daha sonra Şeyh Dr. İbrahim Hassan dersinde Kuran-ı Kerim’in lafızlarının kısımlarını ele alarak sema, arz, su ve insanlar arasında tedavülde olan kelimeler gibi herkesin bilebileceği lafızlar, deluk, sermed, ağlal gibi dil ve tefsir alimlerinin açıklamasına ihtiyaç duyulan lafızlar, Kuran’ın indiği vakitlerde Arap lisanı ehlinin bileceği lafızlar şeklinde taksim etti. Öte yandan bir lafız çeşidinin daha varlığına işaret eden Şeyh Dr. İbrahim Hassan bunları anlamaya bir yol bulunmadığını bu lafızların manalarının Allah’ın ilmi dahilinde olduğunu veya peygamberi ile de paylaşmış olabileceğini açıkladı.

Diğer yandan Şeyh Dr. İbrahim Hassan Kuran-ı Kerim’de mevcut olan garib ile dilde bulunan garib arasında bir fark bulunduğuna dikkat çekerek lafızdan murat edilen manaya vakıf olmak için doğrudan bir etkisi bulunan Kurani siyakın delaletinin bilinmesinin önemini vurguladı. Bu minvalde Selefi Salihin döneminde bazı Kuran kelimelerinin tefsiriyle ilişkili bazı örnekler verdikten sonra İbn Abbas (radiyallahu anh), Mücahit, İkrime, Dahhak, Katade, Süfyan Es-Sevri ve başka alimlerin sözlerinden nakiller yaptı.

Şeyh Dr. İbrahim Hassan’ı konuk olarak ağırlandığı ilmi dersin sonunda Kuran-ı Kerim ilimleriyle ilişkili bazı konular ve araştırma noktaları masaya yatırıldı. Özellikle tefsir ilmi üzerinde çokça duruldu. Katılımcılar tefsirin şartları, sabiteleri, Arap dilinin bu alandaki rolü ve önemi hakkında konuştukları gibi ilmi araştırma bağlamında önerilen alanın bazı yönlerini ele aldılar.

85 total views, 1 views today