İlim Birimi’nden Nevbahti’nin “Fırkalar” Adlı Kitabı Hakkında İlmi Ders

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, iki haftada bir düzenlenen Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında kitap tahlili derslerine devam ediyor.

Bu bağlamda Dr. Ömer Nakib, hicri 300. yılda yaşayan Hasen bin Musa bin Hasen bin Muhammed En-Nevbahti El-Farisi’ye nispet edilen “Fırkalar” adlı kitabı tahlil etti. Dr. Ömer Nakib kitap tahliline musannifi, ailesini, hakkında söylenenleri açıklayarak başladı. Daha sonra İslam kültüründe mezhep fırkalarını ele alan en önemli kitapları ele alarak bu minvalde yazılan ilk dönem eserlerini açıkladı. Daha sonra bu kitabın Nevbahti’ye nispetinin yanlış olduğunu ifade eden tahkik çalışmalarına, bu eserin kaç defa basıldığına ve bu esere yapılan şerhlere değindi.

İlim Birimi tarafından düzenlenen derste kitabın fasılları, babları ve konuları tertip ederken yazarın dikkate aldığı yöntemi ele alındı. Daha sonra kitabın içeriğinde bulunan kavramları ve ıstılahları açıklamak için bazı örnekler aktardı ve iktibaslar yaptı. Özellikle cemaatlerin isimlerini ve müellifin çalışmasında açıklamaya çalıştığı fırkaları açıkladı.

Ders katılımcıları kitabın içerdiği bazı konulara ve meselelere değinerek konuların tahlil edilmesini, açıklanmasını ve eleştirilmesini sağladılar. Bu bağlamda Dr. Ömer Nakib Nevbahti’nin fikirleri veya onun şeklinde olanları eleştirmek noktasında, özellikle bir aykırılığın olmaması gereken akaid ve sabiteler konusunda alimlerin yazdıkları reddiyeleri açıkladı.

Kitabın tahlilinde yer alan konulardan faydalanmak amaçlı derste İslam fırkaları veya cemaatler ve dinler hakkında yazılan kitaplardan bazıları tavsiye edildi ki ilim talebelerinin doğru ve dakik bilgileri elde etme yolunda muteber kaynakları olsun. Söz konusu eserlerden bazıları şunlardı: İbn Hazm Ez-Zahiri’nin (h. 380) El-Fasl Fi Milel ve Nihal adlı kitabı, Abdulkahir el-Bağdadi’nin (h. 429) El-Fark Beyne’l Firak adlı kitabı, Şehristani’nin (h.548) El-Milel ve’n Nihal adlı kitabı, Fahruddin Er-Razi’nin (h. 606) İtikadat Fıraku’l Müslimine ve Müşrikine adlı kitabı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi’nin, Kış Sezonu İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında yaptığı dersin sonunda fırkalar çalışmalarıyla alakalı bazı kavramlar ve ıstılahlar masaya yatırıldı. İnanç ve fikir alanlarında daha derin çalışmalara zemin hazırlayan ve Müslümanın hayatında pratik alanda etkisi olan ve toplumsal davranışlarla ilişkili olan sorular soruldu ve cevaplar arandı.

 

 

177 total views, 1 views today