3. İlmi Sempozyumun Sonunda Allame Abdulmelik Es-Sadi HEYET’in Çalışmalarını Takdir Etti ve Şeyh Haris Ed-Dari’nin Faziletlerini Hatırlattı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen, “Irak’ta Modern Çağda İlmi ve Fikri Hareket” adını taşıyan ve 3 gün devam eden Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun etkinlikleri, çeşitli İslam ülkelerinden gelen araştırmacıların ve akademisyenlerin katılımıyla üçüncü gününde son buldu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin söz konusu sempozyumunun üçüncü gününde Irak ve Arap-İslam medeniyetleri arasında ilmi ve fikri ilişkiler,  sosyoloji, basın ve tercüme çalışmaları, el yazmaları, miras hizmeti, fihrist ve sözlük bilimi, Arap hattı ve güzellikleri gibi başlıkları içeren 23 araştırma sunuldu.

Toplantının Misafiri Allame Es-Sadi

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen sempozyumun üçüncü gününde Faziletli Şeyh Allame Dr. Abdulmelik Abdurrahman Es-Sadi konuk olarak ağırlandı. Şeyh Allame Dr. Abdulmelik Abdurrahman Es-Sadi ilmi, fikri ve kültürel alanlarda Irak mirasını koruma hırsıyla böyle bir sempozyumu düzenlediğinden dolayı Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni tebrik ettikten sonra dini medreselerde ve şeri fakültelerde en dikkat çeken ilim talebelerinden biri olan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin önceki Genel Sekreteri Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah)’ın faziletlerini hatırlattı.

Bu bağlamda Şeyh Allame Dr. Abdulmelik Abdurrahman Es-Sadi şunları söyledi: “Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) İmam Şafi benzerleri gibi ilk alimlerin yolundan adım atardı. Onlar anlayışta bir inceliğe sahip özel bir yolla metinleri korurlardı. Bunun yanı sıra Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) yüce bir ahlaka sahipti. Herkesle ilişki kurmada devam eden bir çabası vardı. Allah ve onun yolu dışında kimsenin karşısında durmazdı.

Birinci Oturum: İlmi ve Fikri İlişkiler

Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun üçüncü gününün birinci oturumu Bağdat’taki İmam Azam Fakültesi hocalarından  Dr. Hisam Meşkur İvad başkanlığında Türkiye’de Bartın Üniversitesinden Dr. Yahya Salih Et-Tai’nin hazırladığı “Hicri 14. Asırda Orta Fırat Kadıları ve Müftüleri” araştırmasıyla başladı. Bu bağlamda Dr. Yahya Salih Et-Tai şunları söyledi: “Irak’taki Orta Fırat bölgesindeki kadılar ve müftüler dini ve hukuki meselelerin çözümünde şeri fetvaları ve İslam şeriatı esaslarını esas alırlardı .”

Irak’tan Dr. Nasır El-Fehdavi “Hicri 14. Asırda Irak’ta Fetva Kurumu: Kuruluşu, Öncüleri ve Nihayeti” adlı araştırmasında şunları söyledi: “Hükümete tabi olan ve hükümetin politikalarına boyun eğen bir vazife makamı olmaktan öteye gitmedi fetva kurumu. Müslümanların hayatında önemli bir makam olmak veya müessese olmak gibi şanına yakışır bir rol üstlenmedi. İngiltere işgalinden önce Fetva kurumu toplumda büyük ağırlık ve etki sahibi alimlerin ve müftülerin varlığıyla bir ayrıcalığa sahipti. Ebu Sena El-Alusi, Emced Zehavi ve Necmuddin Vaiz bunlardan sadece bazılarıydı. Allah hepsine rahmet etsin.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun üçüncü gününün birinci oturumunda “Irak Allamesi Ebu Sena El-Alusi’nin Türkler Üzerindeki Etkisi: Süheyl Sapan Tercümesi” adlı araştırmasında Türkiye’den Dr. Münir Kuşçuzade şunları söyledi: “Ebu Sena El-Alusi (rahimehullah)’a karşı eski ve yeni dönemde Türklerin verdiği önem, onun genel olarak İslam dünyasındaki ve özel olarak Türkiye’deki ilmi ve edebi konumundan dolayı fazladır. 25/11/2011 tarihinde Dr. Fuat Sezgin (rahimehullah) İstanbul’da verdiği konferansta bunu vurgulamış ve İslam medeniyetinde Bağdat’ın konumuna dikkat çekmiştir. Bunun üzerine başta El-Alusi olmak üzere İslam ümmeti alimlerine karşı insafından dolayı önceki Genel Sekreter Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) ona teşekkür etmiştir.”

Öte yandan Vasatiye Uluslararası Forumu Tunus Şubesi Başkanı Üstat Selim bin Salih El-Hakimi “Şeyh Abdulaziz Es-Sealibi ve Irak’taki İlmi ve Fikri Etkisi” adlı araştırmasında şunları söyledi: “Irak, bir gün bile Tunus’un vicdan dairesinin dışında kalmadı. Aralarındaki tarih bağları, iki ülkenin asaleti gibi asildir. Bu nedenle 20. Asırda Alu Beyt Üniversitesinde eğitim vermek için Es-Sealibi’nin Bağdat’a yönelmesini graip karşılamamak gerekir. Şeyh Abdulaziz Es-Sealibi doğu ile batı arasını birleştiren bir hemzeydi. Arap vatanında İslami ıslahın ilk adamlarından biri olmak için Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh gibi büyük reform öncülerine yakındı.”

Yine Mısır’daki Aynu’ş Şems Üniversitesinden Dr. Vail Ali Es-Seyyid “Dr. Zeki Mubarek’in Irak’ta Hasta Leyla Adlı Kitabında Irak Toplumu” adlı araştırmasında şunları söyledi: “Yazar Irak toplumunun durumunu teşhis etmede başarılı olmuştur. Irak’ta öncü şahsiyetlerden birçoğunun bir araya geldiği edebi platformlarda ve kutlamalarda hazır bulunarak tanık olduğu insanların adetlerini, geleneklerini ve adaplarını son derece ince bir şekilde ele alabilmiştir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun üçüncü gününün birinci oturumunda sunulan diğer bir araştırma ise Erbil’deki Soran Üniversitesi hocalarından Dr. Ribvar Abdullah Eş-Şevani’nin “Şeyh Abdullah El-Beytuşi ve Ahsa ve Basra’da İlmi Çalışmaları” adlı araştırmasıydı. Bu bağlamda Dr. Ribvar Abdullah Eş-Şevani şunları söyledi: “Şeyh Abdullah El-Beytuşi İslam medeniyetleri arasında ilişkiler ve bağlantılar inşa etmek için çok ciddi adımlar attı. Kürdistan, Basra ve Ahsa arasında sürekli bir yolculuk halindeydi. Bu adımlarıyla bu medeniyetler arasında ilmi, sosyal ve kültürel bağlantılar inşa etti.”

Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun üçüncü gününün birinci oturumunda sunulan bir diğer araştırmalar ise şu şekilde: Dr. Mehdi El-Cemili’nin “Bağdat’ta İlmi Aileler ve Fetva ve Yargıda Etkileri” adlı araştırması, Hindistan’dan Üstat Muhammed Nur El-Hasen’in “Irak ve Hindistan Arasında İlmi ve Fikri Bağlantılar” adlı araştırması, Dr. Hasan Mahlef’in “Şam ve Irak Arasında İlmi ve Fikri Bağlantılar” adlı araştırması, Irak’tan Araştırmacı Muhammed Gorani’nin “13. ve 14. Asırlarda Hicazdaki Iraklı Alimler” adlı araştırması…

 

İkinci Oturum: Sosyoloji, Basın ve Tercüme Çalışmaları

Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun üçüncü gününün ikinci oturumu Süleymaniye Üniversitesi Usulu’d Din Fakültesi Dekanı Dr. Kamiran Orhaman Mecid başkanlığında Musul Üniversitesinden Dr. Barzan Meyser El-Hamid’in hazırladığı “Şeyh Emced Ez-Zehavi Örnekliğinde Iraklı Dini Seçkinler ve Sivil Toplum Kuruluşları” araştırmasıyla başladı. Bu bağlamda Dr. Barzan Meyser El-Hamid şunları söyledi: “Şeyh Emced Ez-Zehavi (rahimehullah) İslami çalışma ruhuna sahipti. Irak’ın İslami kimliğini ön plana çıkarttı. Hidayet ve Adab cemiyetleri gibi Bağdat’ta İslami cemiyetlerin kurulmasına katkı sağlayan fikir ve harekete sahip olmakla bilindi.

Söz konusu oturumda gazetecilerin önemli rolü bulunmaktaydı. Bu bağlamda Gazeteci Lika Mekki “1920 Devrimi Gazetesi” adlı araştırmasında 1920 devrimi ortaya çıktığı zamandaki basın çalışmalarını ele aldı. O sıralarda gazetelerin İngiltere tarafından yayınlanan ve işgale karşı eleştiri dili taşıyan milli karakterli gazeteler olmak üzere taksim edileceğini vurguladı. Yine Dr. Rafi El-Felahi “Öncü Gazeteci İbrahim Hilmi El-Ömer” adlı araştırmasında şu ifadeleri kullandı: “Gazeteci İbrahim Hilmi Ömer (rahimehullah) hayatının çok erken vakitlerinde basın çalışmalarına başladı. Çalışmalarının başlangıcından itibaren görüş ve ifade özgürlüğünü savundu. Çalışacağı gazeteleri seçerken çalışmasının esası olarak kabul etti bunu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun üçüncü gününün ikinci oturumunda yine Enbar muhafazasındaki İmam Azam Fakültesi hocalarından Dr. Ahmed Selman El-Muhammedi “Krallık Dönemi Örnekliğinde Gençlerin Irak’taki Dini Kurumlarla İlişkisi” adlı araştırmasında şunları söyledi: “Gençler ile muasır dini kurumlar arasındaki ilişki, fikri tenakuzlar nedeniyle genelde yaptırımlarla neticelenen tereddüt ile damgalıydı. Bu yaptırımların en dikkat çekeni Müslümanların önem verdiği hayati kararlar alma meselesinde ikinci ve üçüncü neslin ilmi kadroların olmamasıdır. Büyük alimler ve fakihler ile ifade bulan eski dini kurumların gençlerin vakasını hissetmeleri daha fazla saygı kazanmalarını sağlamıştır. Genel anlamda toplumla ve özel anlamda gençler kesimiyle aralarındaki bağı ve güveni güçlendirmiştir.”

Diğer yandan El-Basire Basın Gelişim Merkezi Başkanı Dr. Taha Ez-Zeydi “1869-1980’de Irak’ta İslami Gazetelerin Öncüleri” adlı araştırmasında İslami gazetelerini ve İslam dininin gerçekleri, doğru bir şekilde haber, belge, bilgi aktarma ile toplulukları bilinçlendirmedeki görevlerini ele aldı.

Üçüncü Oturum: El Yazmaları, Fihristler ve Sözlükler

Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun üçüncü gününün üçüncü oturumu Üstat Haris El-Ezdi başkanlığında Cezayir’deki Tilmisan Üniversitesi hocalarından Dr. Kunduz El-Mahi’nin hazırladığı “Modern Çağda Iraklı Alimlerin Yanında Tahkik Hareketi ve Miras Çıkarması” araştırmasıyla başladı. Bu bağlamda Dr. Kunduz El-Mahi şunları söyledi: “Rafidin bölgesinde İslam medeniyetinin ardından bıraktığı ilmi ve kültürel birikintiyi solumanın ve beğenmenin boyutlarını kaydetmekten başka seçeneğimiz yoktur. Yakın dönemde Irak’ın karşılaştığı mihnetlere rağmen Irak’ın ve halkının hafızasını kaybolmaktan korumak ve bu koca mirastan faydalanmak için ilmi, kültürel ve siyasi yönleriyle Irak tarihine odaklanmamız zaruridir.

Öte yandan Iraklı Araştırmacı ve Gazeteci Velid Ez-Zübeydi “Irak’ta Tercüme ve Modern Çağda Bilgi Ufukları” adlı araştırmasında şunları söyledi: “Tercüme faaliyetine önem gösteren kurumlar söz konusudur. Bunun en dikkat çekeni Daru’l Memun Tercüme ve Yayın’dır. 1980’nin başlarında Irak Kültür Bakanlığı kapsamında çalışmalarına başlamış, birçok tercüme ile Arap kütüphanesinin zenginliğine katkı sağlamıştır.” Daha sonra Süleymaniye Üniversitesi hocalarından Dr. Adnan Abdulkadir El-Hevremani “İlmi Ailelerin El Yazmaları ve Mirasımızı Korumadaki Rolleri” adlı araştırmasında şunları söyledi: “El Yazmaları çeşitli ülkelerin milli mirasının önemli bir parçasıdır. Onları korumak, dünyanın tanık olduğu hızlı değişimler, özellikle elektronik araçların ortaya çıkmasıyla başlayan değişimler karşısında kimliği korumak anlamına gelmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun üçüncü gününün üçüncü oturumunda sunulan diğer araştırmalar şu şekilde: Dr. İdham Muhammed Hanş’in “Modern Çağda Arap Hattı Sanatı İçin Iraklı Medreseler” adlı araştırması, Filistin’de Birzeit Üniversitesinden Üstat Muhammed Yusuf İbrahim Benat’ın “Hilal Naci ve Tahkik Mirasında Çalışmaları” adlı çalışması, aynı üniversiteden Üstat Ammar Şebil’in “Kasım Es-Samarai El-Emin Ümmetin Mirası Üzerinde: İlmi Çalışmaları ve Mirasa Katkıları Çalışması” adlı araştırması, Katar Üniversitesinden Toplum Fakültesi hocalarından Dr. Ahmed Kasım Kessar’ın “Mahmut Şit Hattab ve Askeri Kavramları Araplaştırma Çalışmaları” adlı araştırması, Irak Müslüman Alimler Heyeti Şura Meclisi Üyesi Dr. Ömer Abdulvahab Er-Ravi’nin “Enbar Alimleri Sözlüğü” adlı araştırması…

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen, “Irak’ta Modern Çağda İlmi ve Fikri Hareket” adını taşıyan ve 3 gün devam eden Irak Müslüman Alimler Heyeti 3. İlmi Sempozyumunun etkinlikleri katılımcıların ve araştırmacıların takdirleriyle son buldu. Öte yandan Dr. Mücahit Mustafa Behçet Malezya Uluslararası Davet Okulunun Plaketini, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ve Genel Sekreterlinin ilmi, davet ve kültürel anlamda yaptıkları çalışmaları takdir etmek için Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’ye takdim etti.

 

 

170 total views, 4 views today