Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Ezher Büyük Alimler Heyeti Üyesi İslam Aydını Dr. Muhammed Ammara İçin Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 28 Şubat 2020 – 4 Recep 1441 Cuma akşamı 89 yaşında hayatını kaybeden Ezher Büyük Alimler Heyeti Üyesi, Ezher İslami Araştırmalar Akademisi Üyesi İslam Düşünürü Dr. Muhammed Ammara için taziye açıklaması yayınladı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında şöyle dedi: “Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah) 1931 yılında Kafrü’ş-Şeyh muhafazasında yer alan Killin şehrine bağlı Sarve köyünde dünyaya geldi. İlk önce Kuran’ı Kerimi ezberledi ve ilk ilmi tahsilini tamamladı. 1965 yılında Kahire Üniversitesi Daru’l Ulum Fakültesinde Arap Dili ve İslami İlimler alanında lisans diplomasını aldı. 1970 yılında aynı fakültede İslam Felsefesi uzmanlığında İslami İlimlerde yüksek lisansını tamamladı. 1975 yılında ise Daru’l İlim fakültesinde aynı alanda doktorasını tamamladı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın dikkat çeken ve cesaretli İslami ve milli tavırlarıyla, ortaya atılan şüphelere karşı koymasıyla, İslam ümmetini, ilkelerini, değerlerini, mirasını, maslahatlarını savunmasıyla bilindiğine vurgu yapıldıktan sonra İslam mesajının ve özelliklerinin açıklanmasında, şeriatın işaretlerinin ve maksatlarının ortaya çıkartılmasında açık ve gizli saptırıcı fikirlere ve şüphelere reddiye vermede birçok çalışma yürüttüğü özellikle vurgulandı. Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra onu diğerlerinden ayıran bu sahada çokça çaba sarf ettiğini, münazaralar yaptığını, dersler verdiğini ve basın çalışmalarına katıldığını vurguladı ve aynı şekilde ilmi toplantılara ve konferanslara katılmış, ilmi ve araştırma kurumlarına üye olmuş, çeşitli faydalı alanlarda fikri, kültürel ve medeni projeler yürütmüş olduğunu açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın telif, araştırma ve tahkik alanlarında çok değerli çalışmaları bulunmaktadır. Arap-İslam kütüphanesini zenginleştirmiştir. Belirli bir sayıda sınırlandırması zor olacak kadar çoktur. Çalışmaları, araştırmaları, yorumları, makaleleri, ansiklopedilerdeki ilmi başlıkları dışında yüzün üzerinde kitap kaleme almıştır. Onun yazdıkları birçok konuyu, noktayı, yöntemi, çözüm şekillerini içermekte, şeriatın hükmü ve maksatlarına uyan tecdit görüşleriyle doludur. Onun kitaplarından en dikkat çekenleri şunlardır: “Et-Tefsiru’l Marksi Lil İslam, Mealimu’l Menheci’l İslami, Nahdatuna’l Hadise Beyne’l İlmaniyetu ve’l İslam, El-İbdau’l Fikri ve’l Hususiyetu’l Hadariyetu, El-Camiatu’l İslamiye ve’l Fikretu’l Kavmiye, Mareketu’l Mustalahat Beyne’l Garb ve’l İslam, El-Kudsu’l Şerife Rumzu’s Sira’ ve Bevatu’l İntisar, Sahvetu’l İslamiye Fi Uyunu’l Garbiye, Sirau’l Kıyem Beyne’l Garb ve’l İslam, El-Harakatu’l İslamiye Ruyetun Nakdiye, Es-Sevabitu’l Mutegayyirat Fi Fikri’l Yakazati’l İslamiye’l Hadise, Sünnetu’l Nebeviyye ve Marifetu’l İnsaniye, Müstekbeluna Beyne’l Alemiyeti’l İslamiye ve’l Avlemetu’l Garbiye, El-Gazvu’l Fikri Vehmun Em Hakika”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Dr. Muhammed Ammara’ya geniş rahmetiyle muamele etsin, onun yolunda tüm yaptıklarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine, sabırlar ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetini savunan, onu tehdit eden tehlikelere karşılık veren yetenek, gayret, azim sahibi kişilerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

223 total views, 1 views today