İslam Düşünürü Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, İslam düşünürü, Ezher Büyük Alimler Heyeti Üyesi, Ezher İslami Araştırmalar Akademisi Üyesi Dr. Muhammed Ammara’nın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

İslam Düşünürü Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti Ezher Büyük Alimler Heyeti Üyesi, Ezher İslami Araştırmalar Akademisi Üyesi İslam Düşünürü Dr. Muhammed Ammara’nın 28 Şubat 2020 – 4 Recep 1441 Cuma akşamı 89 yaşında hayatını kaybettiği haberini aldı.

Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah) 1931 yılında Kafrü’ş-Şeyh muhafazasında yer alan Killin şehrine bağlı Sarve köyünde dünyaya geldi. İlk önce Kuran’ı Kerimi ezberledi ve ilk ilmi tahsilini tamamladı. 1965 yılında Kahire Üniversitesi Daru’l Ulum Fakültesinde Arap Dili ve İslami İlimler alanında lisans diplomasını aldı. 1970 yılında aynı fakültede İslam Felsefesi uzmanlığında İslami İlimlerde yüksek lisansını tamamladı. 1975 yılında ise Daru’l İlim fakültesinde aynı alanda doktorasını tamamladı.

Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah) dikkat çeken ve cesaretli İslami ve milli tavırlarıyla, ortaya atılan şüphelere karşı koymasıyla, İslam ümmetini, ilkelerini, değerlerini, mirasını, maslahatlarını savunmasıyla bilindi. İslam mesajının ve özelliklerinin açıklanmasında, şeriatın işaretlerinin ve maksatlarının ortaya çıkartılmasında açık ve gizli saptırıcı fikirlere ve şüphelere reddiye vermede birçok çalışma yürüttü. Onu diğerlerinden ayıran bu sahada çokça çaba sarf etti, münazaralar yaptı, dersler verdi ve basın çalışmalarına katıldı. Aynı şekilde ilmi toplantılara ve konferanslara katılmış, ilmi ve araştırma kurumlarına üye olmuş, çeşitli faydalı alanlarda fikri, kültürel ve medeni projeler yürütmüştür.

Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın telif, araştırma ve tahkik alanlarında çok değerli çalışmaları bulunmaktadır. Arap-İslam kütüphanesini zenginleştirmiştir. Belirli bir sayıda sınırlandırması zor olacak kadar çoktur. Çalışmaları, araştırmaları, yorumları, makaleleri, ansiklopedilerdeki ilmi başlıkları dışında yüzün üzerinde kitap kaleme almıştır. Onun yazdıkları birçok konuyu, noktayı, yöntemi, çözüm şekillerini içermekte, şeriatın hükmü ve maksatlarına uyan tecdit görüşleriyle doludur. Onun kitaplarından en dikkat çekenleri şunlardır: “Et-Tefsiru’l Marksi Lil İslam, Mealimu’l Menheci’l İslami, Nahdatuna’l Hadise Beyne’l İlmaniyetu ve’l İslam, El-İbdau’l Fikri ve’l Hususiyetu’l Hadariyetu, El-Camiatu’l İslamiye ve’l Fikretu’l Kavmiye, Mareketu’l Mustalahat Beyne’l Garb ve’l İslam, El-Kudsu’l Şerife Rumzu’s Sira’ ve Bevatu’l İntisar, Sahvetu’l İslamiye Fi Uyunu’l Garbiye, Sirau’l Kıyem Beyne’l Garb ve’l İslam, El-Harakatu’l İslamiye Ruyetun Nakdiye, Es-Sevabitu’l Mutegayyirat Fi Fikri’l Yakazati’l İslamiye’l Hadise, Sünnetu’l Nebeviyye ve Marifetu’l İnsaniye, Müstekbeluna Beyne’l Alemiyeti’l İslamiye ve’l Avlemetu’l Garbiye, El-Gazvu’l Fikri Vehmun Em Hakika”

Allah (azze ve celle) Dr. Muhammed Ammara’ya geniş rahmetiyle muamele etsin, onun yolunda tüm yaptıklarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine, sabırlar ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetini savunan, onu tehdit eden tehlikelere karşılık veren yetenek, gayret, azim sahibi kişilerle doldursun.

 

 

Genel Sekreterlik

5 Recep 1441

29 Şubat 2019

 

324 total views, 1 views today