Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Hindistan’ın Hadis, Fıkıh ve Fetva Alanlarında Büyük Alimi Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah) Hakkında Açıklama

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 26 Ramazan 1441 – 19 Mayıs 2020 Salı günü 81 yaşında hayatını kaybeden Hindistan’ın hadis, fıkıh ve fetva alanlarında büyük alimlerinden biri olan Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah) 1940 yılında Hindistan’ın kuzeybatısında yer alan Gucarat eyaletindeki Banaskantha bölgesinde yer alan Kalirah köyünde dünyaya gelmiştir. Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah) ilk eğitimini Palenpur şehrindeki bir okulda almıştır. Bu okulda ilkokul ve ortaokulu okumuş, Arapça, Şeriat ve Şeriat İlimlerini ders olarak görmüştür. Daha sonra Saharanpur şehrindeki Mezahiru’l Ulum adlı üniversiteye girmiş ve burada lise eğitimini ve kısmen yüksek eğitim almıştır. Ardından Diyobend şehrindeki İslam Üniveritesi-Darul Ulum’a geçmiş, burada hadis, tefsir, fıkıh ve diğer şeriat ilimlerinde yüksek eğitimini tamamlamış ve 1962 yılında yüksek dereceyle mezun olmuştur.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın mezun olduktan sonra üniversitede fetva bölümünde çalıştığı, söz konusu bölümde yardımcı müftü seçildiği, Randir şehrinde Darul Ulum Eşrefiye’de Yüksek Çalışmalar Profesörü seçildiği vurgulandı. Daha sonra Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın Eğitim Heyeti Başkanı ve Hadis Şeyhi olduğunun altı çizildikten sonra Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın iyi bir hatip ve vaiz olmasının yanı sıra ilminin büyüklüğü ve büyük telif çalışmalarıyla bilinmekte olduğuna dikkat çekildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın elinden Hindistan’da ve başka yerlerden birçok alim ve ilim talebesinin ders aldığı ve Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hadis İlimleri, Felsefe, Dil alanlarında Arapça ve Urduca olmak üzere birçok eser verdiği belirtildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın bilinen en meşhur eserleri şunlardır: Hidayetu’l Kuran-Tefsiru Kuranı Kerim (Urduca), Taribu’l Fevzi’l Kebir Li İmam Dihlevi, El-Avnu’l Kebir- Şerhu Fevzi’l Kebir (Arapça), Faydu’l Munim-Şerhu Mukaddimetu Sahihi Müslim (Urduca), Tuhfetu’t Durer-Şerhu Nuhbetu’l Fiker (Arapça), Mebadiu’l Felsefe- Şerhu Mustalahatu’l Felsefe (Arapça), Miftahu’t Tehzip- Şerhu Tehzibu’l Mantık Li Allame Taftazani (rahimehullah) (Urduca), En-Nahvu’s Sehl- Kitabu Dirasi Li Tullabul Mubtediin (Urduca), Keyfe Yenbeği En Tefti-Şerhu Ukudi Resmi’l Mufti Li Allame Muhammed Emin bin Abidin (Urduca), Meşahiru’l Muhaddisin ve’l Fukaha ve Ruvatu Kutubi’l Hadis-Tercumetun Mucizetun Li Kibari Alami Eimme (Urduca), Tehzibu’l Muğni- Şerhu Kitabi’l Muğni Fi Esmai Rical Li Sahibihi Allame Muhammed bin Tahir El-Fetni El-Hindi (Urduca). Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın tüm bunların dışında araştırmaları, makaleleri, tercümeleri, kitap müracaatlerı bulunmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda merhum şeyhe şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıracak yol eylesin, Hindistan’da, İslam ümmeti, ilim talebeleri, davet ehli  içerisinde, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

190 total views, 1 views today